30.12.04

முடிக்கப்படாத ஒரு பிரதியிலிருந்து
சில பகுதிகள்

~பிரதீபாதி~

©புகைப்படம்: 'படத்தறை யன்னல்'